Algemene Verordening Gegevensbescherming

In de AVG staan een aantal verplichte maatregelen genoemd waaraan ik, als holistisch therapeut van Magical Nature, moet voldoen als het gaat om gegevens die ik van u als klant verzamel.

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, persoonlijke gegevens en een klein dossier aanleg.
Ik, Aradia van Lissum behandel al uw gegevens én uw dossier als vertrouwelijk. Ik ben de enige die toegang heeft tot uw gegevens en dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Ik bewaar uw persoonsgegevens en dossier niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ik deze gegevens gebruik en als wettelijk verplicht is.
Uw gegevens en dossier worden niet gedeeld met derden.

De persoonsgegevens die ik bewerk en bewaar

  • Voor- en achternaam
  • Adres
  • Geboortedatum
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Als u ervan overtuigd bent dat ik zonder toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld, neem dan contact met ons op via info@magicalnature.nl, dan verwijder ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

  • Het afhandelen van uw betaling
  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Het noteren van de belangrijkste gegevens voor uw behandeling of (coachings-)consulten

Magical Nature neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor klanten. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Magical Nature) tussen zit.

Magical Nature gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Microsoft Windows, Google Chrome, WordPress en social media

Hoe lang uw persoonsgegevens bewaard worden:
Ik, Aradia van Lissum van Magical Nature bewaar uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Ik verstrek geen gegevens aan derden zonder uw toestemming. Alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Magical Nature gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te
verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de
gegevensverwerking in te trekken.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@magicalnature.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u
een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze
kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Magical Nature wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen. Allereerst bij Magical Nature. Magical Nature is aangesloten bij NIBIG voor het geval u er met Magical Nature niet uitkomt. Zij beschikken over onafhankelijke klachtenfunctionarissen die uw geschil dan in behandeling nemen.

Hoe uw persoonsgegevens beveiligt worden:
Magical Nature neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@magicalnature.nl